Đến nội dung


Laura Chen

Đăng ký: 20-06-2017
Offline Đăng nhập: 09-12-2017 - 05:48
-----

Chủ đề của tôi gửi

$Cho \frac{3}{2}x^{2} + y^{2} + z^...

05-09-2017 - 16:31

$Cho \frac{3}{2}x^{2} + y^{2} + z^{2} + yz = 1. Tim GTLN cua x+y+z$


$(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a})^2\geq (a+b+c)(\fra...

18-07-2017 - 12:31

Cho a,b,c>0.Chứng minh rằng:

$$(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a})^2\geq (a+b+c)(\frac{1}{\sqrt{ab}}+\frac{1}{\sqrt{bc}}+\frac{1}{\sqrt{ca}})$$