Đến nội dung


Murasaki Yasu

Đăng ký: 17-07-2017
Offline Đăng nhập: 08-06-2018 - 08:47
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\frac{1}{a^3+b^3+abc}+\frac{1}{b^3+c^3+abc}+\frac{1}...

25-07-2017 - 10:58

 

 

Bài 1 đáng lẽ phải là $>$ chứ nhỉ , vì 

m<n-> $\frac{1}{m}>\frac{1}{n}\rightarrow 1+\frac{1}{m}>1+\frac{1}{n}$

 

Bài 1 đáng lẽ phải là $>$ chứ nhỉ , vì 

m<n-> $\frac{1}{m}>\frac{1}{n}\rightarrow 1+\frac{1}{m}>1+\frac{1}{n}$

cảm ơn nhé, mình sửa rồi bạn.


Trong chủ đề: $\frac{1}{a^3+b^3+abc}+\frac{1}{b^3+c^3+abc}+\frac{1}...

25-07-2017 - 10:56

Bài 1 đáng lẽ phải là $>$ chứ nhỉ , vì 

m<n-> $\frac{1}{m}>\frac{1}{n}\rightarrow 1+\frac{1}{m}>1+\frac{1}{n}$

Cảm ơn nhé, mình sửa rồi bạn.