Đến nội dung


Murasaki Yasu

Đăng ký: 17-07-2017
Offline Đăng nhập: 08-06-2018 - 08:47
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\begin{cases} \sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}=6,\\ 2(x+y)=3(...

08-06-2018 - 07:02

Giải hệ PT:

$\begin{cases} \sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}=6,\\ 2(x+y)=3(\sqrt[3](x^2y)+\sqrt[3](xy^2)) \end{cases}$


phương trình hàm

06-08-2017 - 16:07

Bài 1. Tìm hàm số f(x) biết: f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy.

 

Bài 2. Tìm hàm số f(x) biết: f(x+y)= f(x)+f(y)+3xy(x+y)


$f(x+y) = f(x)+f(y)+2xy$

05-08-2017 - 23:26

Tìm hàm số $f(x)$ biết: $f(x+y) = f(x)+f(y)+2xy.$

@halloffame: bạn thêm giúp mình dữ kiện về tập gốc và tập đích của hàm $f$ nhé. 


Bất đẳng thức

05-08-2017 - 23:00

 Cho a, b, c>0. Chứng minh: $\sqrt{a(b+1)}+\sqrt{b(c+1)}+\sqrt{c(a+1)}\leqslant \frac{3}{2}\sqrt{(a+1)(b+1)(c+1)}.$


Bất đẳng thức

03-08-2017 - 09:14

Bài 1. Cho x,y>0, $x^2+y^3\geqslant x^3+y^4$. Chứng minh: $x^3+y^3\leqslant 2.$

 

Bài 2. Cho a, b, c>0. Chứng minh: $\sqrt{a(b+1)}+\sqrt{b(c+1)}+\sqrt{c(a+1)}\leqslant \frac{3}{2}\sqrt{(a+1)(b+1)(c+1)}.$