Đến nội dung


mintscute

Đăng ký: 12-02-2018
Offline Đăng nhập: 07-06-2019 - 00:37
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: GIải bài toán bằng cách lập phương trình

26-02-2018 - 17:41

Một HCN có chu vi 320m. Nếu tăng chiều dài 10m và chiều rộng 20m thì diện tích HCN tăng 2700 m2  .Tính kích thước HCN đó?

-Gọi chiều dài của HCN đó là: x(x>0)

-________rộng___________: y(y>0)

-Ta có: $P$HCN=$(x+y).2=320\Leftrightarrow x+y=160(1)$

-Theo đề ta có: $\left\{\begin{matrix} x+10 & \\ y+20 & \end{matrix}\right.$

$S1$ ban đầu là: $S1=x.y$

$\Rightarrow PT: (x+10)(y+20)=xy+2700$

$\Leftrightarrow xy+20x+10y+200=xy+2700$

$\Leftrightarrow xy-xy+20x+10y=2700-200$

$\Leftrightarrow 10(2x+y)=2500$

$\Leftrightarrow 2x+y=250(2)$

-Từ: $(1)$ $\Rightarrow x=160-y$

$\Rightarrow (2)=2x+y=250$

$\Leftrightarrow 320-2y+y=250$

$\Leftrightarrow -y=-70$

$\Leftrightarrow y=70$

$\Rightarrow x=90$