Đến nội dung


VuTroc

Đăng ký: 08-03-2018
Offline Đăng nhập: 05-06-2018 - 06:50
-----

Chủ đề của tôi gửi

BĐT :Help me

04-06-2018 - 09:32

1) Cho a,b,c>0 và a+b+c=3.Chứng minh

$(a+b)(b+c)(c+a)\geq (ab+c)(bc+a)(ca+b)$

2)Cho a,b,c là các số thực dương.CMR:

$\sum \frac{a^{2}}{2a^{2}+(b+c-a)^{2}}\leq 1$

@Làm hộ mình với ạ!


BĐT :Help me

28-05-2018 - 19:15

Cho các số thực dương có tích bằng 1.Chứng minh rằng:

$\sum \frac{x^{4}y}{x^{2}+1}$$\geq \frac{3}{2}$


Giúp BĐT nhé

28-05-2018 - 19:11

Cho các số thực dương thoả mãn x+y=2.Tìm min

$P=\frac{2a^{2}+3b^{2}}{2a^{3}+3b^{3}}+\frac{2b^{2}+3a^{2}}{2b^{3}+3a^{3}}$


$\sqrt{a-1}+\sqrt{b-1}+\sqrt{c-1} \leq \sqrt{a+b+c}$

26-05-2018 - 17:31

Help me

Cho a,b,c>1 và 1/a+1/b+1/c=2

$\sqrt{a-1}+\sqrt{b-1}+\sqrt{c-1}\leq \sqrt{a+b+c}$

(Olympic Iran 98)


BĐT

16-05-2018 - 10:20

Cho a,b,c dương.CM

$\sum\frac{a^{2}}{2a^{2}+(b+c-a)^{2}}\leq 1$