Đến nội dung


dchynh

Đăng ký: 12-05-2018
Offline Đăng nhập: 29-11-2021 - 20:46
*----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển Q dưới dạng đa thức

25-11-2021 - 10:12

Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển Q dưới dạng đa thức

 

$Q=\left ( x^{2}-x+\frac{1}{4} \right )^{15}.\left ( 2x-1 \right )^{3}$


Rút gọn $S_1 = (C_{2020}^{0})^{2}+(C_{2020}^{1})^{2}+(C_{2020}^{2})^{2}+(C_{2020}^...

24-11-2021 - 12:00

Rút gọn

 

$S_1 = (C_{2020}^{0})^{2}+(C_{2020}^{1})^{2}+(C_{2020}^{2})^{2}+(C_{2020}^{3})^{2}+...+(C_{2020}^{2020})^{2}$


Tính hệ số của $x^6$ trong triển khai $Q = (2x^2 - 3x + 1)^{15}$

24-11-2021 - 11:47

Cho biểu thức

 

$Q = (2x^2 - 3x + 1)^{15}$  . Tính hệ số của $x^6$ trong triển khai Q


Tim GTLN

11-04-2019 - 22:43

Cho phương trình: $x^{2}-2(m+1)x+3m=0$

Gọi $x_{1},x_{2}$ là nghiệm của phương trình trên. Tìm giá trị lớn nhất của $A=\frac{2015}{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}-6x_{1}x_{2}}$


Giải PT

14-03-2019 - 10:17

Tìm x biết:

 

$\frac{3}{2}+\frac{3}{14}+\frac{3}{35}+\frac{3}{65}+...+\frac{6}{(x-3)x}=$$\frac{96}{49}$