Đến nội dung


ThichHocToancom

Đăng ký: 29-06-2018
Offline Đăng nhập: 01-05-2019 - 10:40
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTNN của P=x+y

16-03-2019 - 16:22

Cho x và y là 2 số thực dương thỏa mãn $\frac{2018}{x}+\frac{2019}{y}=1$

Tìm GTNN của P=x+y


CMR: $\frac{a}{b}+\sqrt{\frac{b}{c}}+\sqrt[3]{\frac{c}{a}...

01-02-2019 - 16:29

Cho $a,b,c>0$. Chứng minh rằng: $\frac{a}{b}+\sqrt{\frac{b}{c}}+\sqrt[3]{\frac{c}{a}}>\frac{5}{2}$