Đến nội dung


Do Hong Quan

Đăng ký: 23-01-2019
Offline Đăng nhập: 18-03-2021 - 18:00
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giúp mình với

02-02-2019 - 14:41

Cho A có 2019 số hạng và A= 1/19 + 2/19+ 3/193+..................+ 2019/192019

So sánh A2018 và A2019


help me !

27-01-2019 - 21:29

Tìm các số nguyên x,y,z sao cho (x-y)3 + 3(y-z)+ 5|z-x| = 35


Giúp mình với

24-01-2019 - 19:37

 
Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi D là trung điểm của cạnh AC, E là một điểm thuộc cạnh BC sao cho BE =2CE. Chứng minh BD =3ED