Đến nội dung


Velomi

Đăng ký: 24-03-2021
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 09:01
-----

Chủ đề của tôi gửi

GTNN của $\frac{3a^4+3b^4+c^3+2}{(a+b+c)^3}$

04-06-2021 - 15:12

Cho $a,b,c>0$ tìm GTNN của $\frac{3a^4+3b^4+c^3+2}{(a+b+c)^3}$


Tìm m,n nguyên dương thỏa $3^m+1$ và $3^n+1$ đều chia hết cho...

03-06-2021 - 07:26

Tìm m,n nguyên dương thỏa mãn $3^m+1$ và $3^n+1$ đều chia hết cho $mn$.