Đến nội dung


thuvitoanhoc

Đăng ký: 01-04-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 18:12
***--

Chủ đề của tôi gửi

$x^{2}+y^{3}=x^{5}$

24-07-2021 - 15:56

Cmr phương trình Đi-ô-phăng :

 

$x^{2}+y^{3}=x^{5}$

 

chỉ có 2 nghiệm nguyên  x  = 0 ; y = 0 x =1 ; y = 0


$x^{4}+4x=y^{2}$

23-07-2021 - 15:26

Cmr pt Đi-ô-phăng:

 

$x^{4}+4x=y^{2}$

 

có nghiệm nguyên duy nhất  x = y = 0


$x^{2}+y=xy^{2}$

21-07-2021 - 16:32

Cmr pt đi-ô-phăng:

 

$x^{2}+y=xy^{2}$

 

có nghiệm nguyên duy nhất x = y = 0


$x^{2}y^{2}+x+y=0$

21-07-2021 - 07:35

Chứng minh rằng pt Đi-ô-phăng:

 

$x^{2}y^{2}+x+y=0$

 

có một nghiệm nguyên duy nhât x = y = 0


$x^{3}-xy^{2}+y^{3}=0$

20-07-2021 - 18:01

Chứng minh rằng pt Đi-ô-phăng:

 

$x^{3}-xy^{2}+y^{3}=0$

 

có nghiệm nguyên duy nhất x = y = 0