Đến nội dung


Nobodyv3

Đăng ký: 02-04-2021
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Có bao nhiêu cách...

17-01-2022 - 09:33

7/ Tính số nghiệm nguyên không âm của pt: $x_{1}+x_{2}+x_{3}+x_{4}=40$
với $2\leq x_{1}\leq 8, x_{2}\leq 4, x_{3}\geq 4, x_{4}\leq 5$

Trong chủ đề: Có bao nhiêu cách...

17-01-2022 - 08:59

6/ Tính tổng
$$S= \binom{n}{0}-\binom{n-1}{1}+\binom{n-2}{2}-\binom{n-3}{3}+....$$

Trong chủ đề: Có bao nhiêu cách...

16-01-2022 - 21:03

@Hoang72:exact ans.
Bài nữa nhé.
5/ Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ thua 1000000,có tổng chữ số bằng 19 ?

Trong chủ đề: Có bao nhiêu cách...

16-01-2022 - 11:22

4/ Một bảng kích thước 1xn ô vuông đơn vị. Người ta dùng 4 màu đỏ, xanh, vàng, và cam để sơn các ô này. Hỏi có bao nhiêu cách sơn sao cho số các ô được sơn màu đỏ cũng như số các ô được sơn màu xanh là số chẵn.

Trong chủ đề: Có bao nhiêu cách...

15-01-2022 - 20:31

3/ Có bao nhiêu cách lập thành tập hợp gồm 5 số nguyên không âm $x_{0},x_{1},x_{2},x_{3},x_{4}$ sao cho $x_{0}+x_{1}+x_{2}+x_{3}+x_{4}=100$ và $x_{i}\equiv i\bmod 5$.