Đến nội dung


Nobodyv3

Đăng ký: 02-04-2021
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Chủ đề của tôi gửi

Có bao nhiêu cách...

13-01-2022 - 19:19

Warm up:
1/ Một hộp viết có 3 cây viết loại A, 3 cây loại B, và 4 cây loại C. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 8 cây viết biết rằng mỗi lần chỉ lấy 1 cây và các cây viết cùng loại thì giống nhau.

Sao vậy nè...

13-07-2021 - 23:06

\begin{expres}
T_{k+1}=x_{1}^{k+1}+x_{2}^{k+1}&=(x_{1}+x_{2})(x_{1}^{k}+x_2^{k})-x_{1}x_{2}(x_{1}^{k-1}+x_{2}^{k-1})\\
&=(x_{1}+x_{2})[(x_{1}+x_{2})(x_{1}^{k-1}+x_{2}^{k-1})-x_{1}x_{2](x_{1}^{k-2}+x_{2}^{k-2})]-x_{1}x_{2}(x_{1}^{k-1}+x_{2}^{k-1})\\
&=[(x_{1}+x_{2})^{2}-x_{1}x_{2}](x_{1}^{k-1}+x_{2}^{k-1})-x_{1}x_{2}(x_{1}^{k-2}+x_{2}^{k-2})\\
&=(27^{2}-14)(x_{1}^{k-1}+x_{2}^{k-1})-27\cdot14(x_{1}^{k-2}+x_{2}^{k-2})\\
&=715(x_{1}^{k-1}+x_{2}^{k-1})-378(x_{1}^{k-2}+x_{2}^{k-2})
\end{expres}