Đến nội dung

bimcaucau

bimcaucau

Đăng ký: 03-04-2021
Offline Đăng nhập: 28-09-2023 - 16:57
-----

$\frac{b}{a} = \frac{1+a}{1+d} ;...

26-08-2023 - 17:36

370530075_1007030653833774_6491955269663


Giả sử $n$ nghiệm của đa thức $P(x)$ bậc $n$ với hệ số hữ...

23-08-2023 - 17:41

366799990_982569979625722_55442726858386


$4x^2+4y^2+z^2 = \frac{1}{2}(2x+2y+z)^2$. $P =...

03-03-2023 - 21:55

Cho $x,y,z>0$ và $4x^2+4y^2+z^2 = \frac{1}{2}(2x+2y+z)^2$. Tìm max

 

$P = \frac{8x^3+8y^3+z^3}{(2x+2y+z)(4xy+2yz+2zx)} $


$a+b+c+abc=4$;$\sum \frac{a}{\sqrt{b+...

27-02-2023 - 06:08

Cho $a,b,c>0$ và $a+b+c+abc=4$. Chứng minh rằng:

$\frac{a}{{\sqrt {b + c} }} + \frac{b}{{\sqrt {a + c} }} + \frac{c}{{\sqrt {a + b} }} \ge \frac{{\sqrt 2 }}{2}\left( {a + b + c} \right)$


$u_{n+2} = 2u_{n+1}+2u_{n}-u_{n-1}, n...

26-07-2022 - 06:48

1. Cho dãy số ${u_{n}}$ thỏa mãn điều kiện:

$u_{n+2} = 2u_{n+1}+2u_{n}-u_{n-1}, n \in \mathbb{N^*}$

Chứng minh rằng tồn tại hằng số nguyên M sao cho các số $M + 4u_{n+1}u_{n}$ đều là số chính phương

 

2. Cho dãy số nguyên dương ${u_{n}}$ thỏa mãn điều kiện:

 
 $u_{0}=20 $
 $u_{1}=100 $
 $u_{n+2} = 4u_{n+1} + 5u_{n} + 20, n \in \mathbb{N^*}$
 
 
Tìm số nguyên dương h bé nhất có tính chất:
$u_{n+h} - u_{n} \vdots 1998$