Đến nội dung


viscolt0801

Đăng ký: 21-04-2021
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Chủ đề của tôi gửi

$\sum \frac{a^3 +1}{b^2 +c^2} \geqslant \s...

08-05-2021 - 19:23

  Cho các số thực dương $a,b,c$ thoả mãn $abc=1$. Chứng minh rằng:

$\sum \frac{a^3 +1}{b^2 +c^2} \geqslant a + b+c$


$\sum \frac{a+b}{\sqrt{ab+c}} \g...

04-05-2021 - 09:46

Cho các số thực dương a,b,c thoả mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geqslant 1$. Chứng minh rằng:

                            

                              $\sum \frac{a+b}{\sqrt{ab+c}} \geqslant 3\sqrt[6]{abc}$