Đến nội dung


Khoinguyen2007

Đăng ký: 25-04-2021
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 16:57
-----

Chủ đề của tôi gửi

$$\frac{x^3+2x^2-3x+2}{x^2+2}=\sqrt{x^2-x+...

03-12-2021 - 10:12

Giải phương trình

$$\frac{x^3+2x^2-3x+2}{x^2+2}=\sqrt{x^2-x+2}.$$


min, max $$P=4xy+yz+zx.$$

22-11-2021 - 21:56

Cho các số thực thay đổi $x, y, z$ thỏa mãn $x^2+y^2+z^2=1$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P=4xy+yz+zx.$$


$\dfrac{2^{p-1}-1}{q}$ là số chính phương.

22-11-2021 - 10:02

Tìm tất cả các số nguyên tố $p, q$ thỏa mãn $\dfrac{2^{p-1}-1}{q}$ là số chính phương.


$$a^3+b^3+c^3+d^3=3(abc+bcd+cda+dab).$$

20-11-2021 - 10:56

Cho bốn số thực phân biệt $a, b, c, d$ thỏa mãn

$$(a^2+b^2-69)(a+b)=(b^2+c^2-69)(b+c)=(c^2+d^2-69)(c+d).$$

Chứng minh rằng

$$a^3+b^3+c^3+d^3=3(abc+bcd+cda+dab).$$


Tìm tất cả giá trị có thể của $|a-b|$.

14-11-2021 - 16:38

Cho hai số nguyên dương $a, b$ thỏa mãn $q^2+r=2269$, trong đó $q, r$ lần lượt là thương và dư trong phép chia $ab$ cho $a+b$. Tìm tất cả giá trị có thể của $|a-b|$.