Đến nội dung


UserNguyenHaiMinh

Đăng ký: 25-05-2021
Offline Đăng nhập: 12-08-2022 - 10:16
-----

Chủ đề của tôi gửi

Max $\sum \frac{1}{\sqrt{x^2-xy+y^2}}...

05-08-2022 - 10:25

B1: Cho $x,y,z>0, x+y+z=3$. Tìm Max $P=\frac{1}{\sqrt{x^2-xy+y^2}}+\frac{1}{\sqrt{y^2-yz+z^2}}+\frac{1}{\sqrt{z^2-zx+x^2}}$

B2: Cho $x,y,z>0, x+y+z=3$. Tìm Min $P=\sum \sqrt{6x^2+8xy+11y^2}$


Chứng minh b,o,h,c cùng nằm trên 1 đường tròn

29-07-2022 - 10:38

Cho tam giác abc nhon (a=60 độ) nội tiếp (o,r). đường cao bd, ce cắt nhau tại h.

chứng minh

a, Chứng minh b,o,h,c cùng nằm trên 1 đường tròn

b, Chứng minh aoh cân


Min $P=\sum \frac{x^2}{yz+\sqrt{1+x^3}...

04-06-2022 - 10:41

Cho các số thực không âm $x,y,z$ thỏa mãn $x+y+z\ge 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức
$P=\frac{x^2}{yz+\sqrt{1+x^3}}+\frac{y^2}{zx+\sqrt{1+y^3}}+\frac{z^2}{xy+\sqrt{1+z^3}}$

 


$2\left(a+b+c\right)+\frac{1}{a}+\frac...

25-04-2022 - 15:49

Cho $a,b,c>0$ thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=3$

Chứng minh rằng: $2\left(a+b+c\right)+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge 9$


$x^3+y^3⋮72$

17-04-2022 - 10:46

Cho $x,y$ nguyên thỏa mãn $xy-47⋮24$. Chứng minh rằng $x^3+y^3⋮72$