Đến nội dung


Gaukoala123

Đăng ký: 10-06-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 21:36
-----

Chủ đề của tôi gửi

$2x^2+3y^2+2z^2-4xy+2xz-20=0$

10-06-2021 - 18:55

Giải phương trình nghiệm nguyên dương: $2x^2+3y^2+2z^2-4xy+2xz-20=0$


$x^3-x^2-2xy=y^3+y^2+100$

10-06-2021 - 18:52

Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^3-x^2-2xy=y^3+y^2+100$


$(x^2+y^2-1)^2-5x^2-4y^2-5=0$

10-06-2021 - 18:50

Giải phương trình nghiệm nguyên: $(x^2+y^2-1)^2-5x^2-4y^2-5=0$


$(y+2)x^2+1=y^2$

10-06-2021 - 18:48

Giải phương trình nghiệm nguyên $(y+2)x^2+1=y^2$


$x^2+2y^2+y=2xy^2+xy+3$

10-06-2021 - 18:47

Giải phương trình nghiệm nguyên $x^2+2y^2+y=2xy^2+xy+3$