Đến nội dung


TARGET

Đăng ký: 11-07-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 17:35
-----

#730491 \[ \sum a^2\sqrt{a^2+3bc} \ge \sum ab...

Gửi bởi TARGET trong 17-09-2021 - 16:25

CHo a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn 2 số không đồng thời bằng 0 .Chứng minh rằng

\[ \sum a^2\sqrt{a^2+3bc} \ge \sum ab\sqrt{2(a^2+b^2)}.\]
#730248 $\sum \frac{a+2b}{a+2c} \ge \sqr...

Gửi bởi TARGET trong 08-09-2021 - 20:47

$$\frac{a+2b}{a+2c}+\frac{b+2c}{b+2a}+\frac{c+2a}{c+2b} \ge \sqrt{\frac{5(a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca} + 4}$$

 

Võ Quốc Bá Cẩn