Đến nội dung


TARGET

Đăng ký: 11-07-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 17:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

\[ \sum a^2\sqrt{a^2+3bc} \ge \sum ab\sqrt...

17-09-2021 - 16:25

CHo a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn 2 số không đồng thời bằng 0 .Chứng minh rằng

\[ \sum a^2\sqrt{a^2+3bc} \ge \sum ab\sqrt{2(a^2+b^2)}.\]


$\sqrt{a^2+8}+\sqrt{b^2+8}+\sqrt{c^2+8...

14-09-2021 - 01:13

a,b,c \geq  0 ; ab+bc+ca+abc=4; CMR: $\sqrt{a^2+8}+\sqrt{b^2+8}+\sqrt{c^2+8}\leq a+b+c+6$


$\sum \frac{a+2b}{a+2c} \ge \sqrt{...

08-09-2021 - 20:47

$$\frac{a+2b}{a+2c}+\frac{b+2c}{b+2a}+\frac{c+2a}{c+2b} \ge \sqrt{\frac{5(a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca} + 4}$$

 

Võ Quốc Bá Cẩn