Đến nội dung


Hoang Huynh

Đăng ký: 11-07-2021
Offline Đăng nhập: 02-12-2021 - 08:53
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: gõ thử latex

25-11-2021 - 16:28

$\int\limits_{ - \infty }^\infty  {\int\limits_{ - \infty }^\infty  {...\int\limits_{ - \infty }^\infty  {{e^{ - (x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2)}}d{x_1}} } } d{x_2}..d{x_n} = {\pi ^{\frac{n}{2}}}$

            $n{\text{ t}}imes \int {}$                                                                        $n \in {\mathbb{N}^ + }$


Trong chủ đề: gõ thử latex

26-10-2021 - 15:49

Proof or deny this equation.

If it's right, find the real set of $\sigma$.

If it's wrong, fix the right.

 

$\int_{ - \infty }^\infty  {\int_{ - \infty }^\infty  {\int_{ - \infty }^\infty  {\int_{ - \infty }^\infty  {{e^{ - \frac{{{x^2} + {y^2} + {z^2} + {t^2}}}{{2{\sigma ^2}}}}}dx} dy} dz} dt}  = {\left( {\sqrt {2\pi } .\sigma } \right)^4}$


Trong chủ đề: [TOPIC] BẤT ĐẲNG THỨC

22-10-2021 - 16:55

Hôm nay, mình quyết định tạo một Topic về bất đẳng thức để các bạn cùng tham gia trả lời, thảo luận và có thêm nhiều kiến thức.


Chứng minh
$$ | e^2 +\varphi^2 -\pi^2| < \pi - 3 $$

Với: $ \varphi = \frac{1+\sqrt5}{2} $


Trong chủ đề: $P(x)P(y)=P^2(\frac{x+y}{2})-P^2(\frac...

21-10-2021 - 10:20

Có sách dùng $P^2(x)$ tương đương với $P(x)^2$, có sách lại dùng là $P(P(x))$.

$P(P(x))$ đâu có bằng $P^2(x)$?


Trong chủ đề: gõ thử latex

16-10-2021 - 18:47

$\text{Cho (Known)}$

${\left( {\int\limits_{ - \infty }^\infty  {f(x)dx} } \right)^2} = 2\pi \sigma^2$

$\int\limits_{ - \infty }^\infty  {\int\limits_{ - \infty }^\infty  {g(x;y)dx} dy}  = 2\pi \sigma^2 $

$\text{Tham số}$ $\sigma$ ($\sigma {\text{ is a parametre}}$)

 

$\to$ $\text{Xác định (Find)}$ $f(x);$ $g(x;y)?$