Đến nội dung

Sprouts

Sprouts

Đăng ký: 27-07-2021
Offline Đăng nhập: 24-09-2023 - 23:16
-----

#741132 $f:\mathbb{N^{*}}\rightarrow \mathbb...

Gửi bởi Sprouts trong 21-08-2023 - 15:43

Tìm hàm $f:\mathbb{N^{*}}\rightarrow \mathbb{N^{*}}$ thỏa mãn $f(a)f(a+b)-ab$ là số chính phương với mọi a,b nguyên dương.
#739491 $a^{\alpha}_n=a_1+a_2+...+a_{n-1}, \forall...

Gửi bởi Sprouts trong 23-05-2023 - 21:13

Cho $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 2$, dãy số $(a_n)\subset \mathbb{R^{+}}$ thỏa mãn:\

$a^{\alpha}_n=a_1+a_2+...+a_{n-1}, \forall n\geq 2$

Chứng minh: dãy $\left ( \frac{a_n}{n} \right )$ có giới hạn hữu hạn, $lim\frac{a_n}{n}=0$
#735723 $S_{n}=2a_{n}^{2}+a_{n}a_{n...

Gửi bởi Sprouts trong 15-11-2022 - 23:06

Cho $\left \{ a_{i} \right \}$ xác định bởi $a_{1}=1, a_{2}=-1, a_{n}=-a_{n-1}-2a_{n-2} (n\geq 3)$.

Tính $S_{n}=2a_{n}^{2}+a_{n}a_{n+1}+a_{n+1}^{2}$ với n=2017
#735479 Chứng minh T, E, F thẳng hàng.

Gửi bởi Sprouts trong 26-10-2022 - 14:45

Cho tam giác nhọn $AB< AC$ nội tiếp đường tròn (O), đường phân giác trong góc A cắt BC tại D khác A, Lấy điểm P di chuyển trên đoạn thẳng AD không trùng với A và D. Tia BP cắt AC tại M và cắt (O) tại E tia CP cắt AB tại N và cắt (O) tại F. Tiếp tuyến tại A của (O) và đường thẳng qua O song song với BC cắt nhau tại T.
a, Chứng minh T, E, F thẳng hàng.
b, Các đường thẳng MF, NE cắt nhau tại I. Chứng minh rằng đường thẳng PI luôn đi qua một điểm cố định khi P di chuyển trên AD.#735422 $\frac{1}{25}\sum_{i=0}^{20...

Gửi bởi Sprouts trong 22-10-2022 - 08:53

Chứng minh A=$\frac{1}{25}\sum_{i=0}^{2001}\left \lfloor \frac{2^{k}}{25} \right \rfloor$ là số nguyên.
#735416 Rút gọn: $\sum_{k=1}^{100}\left [ \fr...

Gửi bởi Sprouts trong 21-10-2022 - 21:32

Rút gọn biểu thức sau: A=$\left [ \frac{2^{1}}{3} \right ]+\left [ \frac{2^{2}}{3} \right ]+...+\left [ \frac{2^{100}}{3} \right ]$
#735076 $n=16^{3^{k}}-4^{3^{k}}+1$....

Gửi bởi Sprouts trong 24-09-2022 - 20:41

Cho số nguyên dương k, $n=16^{3^{k}}-4^{3^{k}}+1$. Chứng minh: $n|(2^{n-1}-1)$
#735012 $\sum_{k=0}^{n}2^{k}.C_{n}^...

Gửi bởi Sprouts trong 19-09-2022 - 20:29

Cho $0\leq k\leq n$. Chứng minh: $\sum_{k=0}^{n}2^{k}.C_{n}^{k}.C_{n-k}^{[\frac{n-k}{2}]}=C_{2n+1}^{n}$
#734997 Chứng minh ba đường tròn $(W_{A})$, $(W_{B...

Gửi bởi Sprouts trong 18-09-2022 - 09:42

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $(O)$. $AA', BB', CC'$ là các đường cao của tam giác. Kí hiệu $(W_{A})$ là đường tròn đi qua $A, A'$ và tiếp xúc với OA.  Tương tự với $(W_{B})$, $(W_{C})$. Chứng minh ba đường tròn trên cắt nhau tại hai điểm thuộc đường thẳng Euler của tam giác ABC.#734898 Chứng minh ba điểm $A_{1}, B_{1}, C_{1}...

Gửi bởi Sprouts trong 11-09-2022 - 09:36

Cho tam giác ABC có trực tâm H. Điểm M nằm trong tam giác đó. Đường thẳng qua H vuông góc với AM cắt BC tại $A_{1}$. Đường thẳng qua H vuông góc với BM cắt CA tại $B_{1}$. Đường thẳng qua H vuông góc với CM cắt AB tại $C_{1}$ . Chứng minh ba điểm $A_{1}, B_{1}, C_{1}$ thẳng hàng.
#729476 Chứng minh $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b...

Gửi bởi Sprouts trong 07-08-2021 - 20:52

Áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số dương: $\frac{a}{b}+\frac{a}{b}+\frac{b}{c}\geq 3\sqrt[3]{\frac{a^2}{bc}}=3\sqrt[3]{\frac{a^3}{abc}}=3a$

Tương tự rồi cộng lại ta có ĐPCM.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a=b=c=1