Đến nội dung


Manhleo

Đăng ký: 13-10-2021
Offline Đăng nhập: 13-10-2021 - 11:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh:$$\lim\frac{n^{2}}{2^{n...

13-10-2021 - 11:49

Bằng định nghĩa chứng minh:

$$\lim\frac{n^{2}}{2^{n}}= 0$$