Đến nội dung


lan753951

Đăng ký: 11-11-2021
Offline Đăng nhập: 21-01-2022 - 22:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

chứng minh đường tròn ngoại tiếp KPQ tiếp xúc với đường tròn KMN

12-01-2022 - 22:37

cho tam giác ABC nhọn không cân các đường cao AD,BE,CF. H,K lần lượt là hình chiếu cùa A,D lên EF, giả sử đường tròn tâm H, bán kính HA cắt AB,AC tại M,N .

cm :M,N,K,H đồng viên gọi là đường tròn (w)

b) P,Q lần lượt là giao điểm của KM và CF, KN và BE.


Gọi T là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số lập được từ các chữ số 1;3;4;5;6;8;9. Tổn...

11-12-2021 - 21:21

Gọi T là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số lập được từ các chữ số
1;3;4;5;6;8;9. Tổng các phần tử của T bằng

Có bao nhiêu cách xếp phân biệt 1 viên gạch màu nâu, 1 viên gạch màu tím, 2 viên gạch m...

03-12-2021 - 21:49

Có bao nhiêu cách xếp phân biệt 1 viên gạch màu nâu, 1 viên gạch màu tím, 2 viên gạch màu xanh và 3 viên gạch màu vàng thành một hàng theo thứ tự từ trái qua phải? (Các viên gạch cùng màu thì giống nhau hoàn toàn)

(A) 210 (D) 840 (E) 1050 (B) 420 (C) 630


Giá trị lớn nhất của biểu thức $P= \frac{2x}{\sqrt{(x^{2}+1)^{3}}}+...

11-11-2021 - 22:04

Cho các số thực dương  x, y, z thỏa mãn . Giá trị lớn nhất của biểu thức $P= \frac{2x}{\sqrt{(x^{2}+1)^{3}}}+\frac{x^{2}(1+\sqrt{yz})^{2}}{(y+z)(x^{2}+1)}$ thuộc khoảng nào