Đến nội dung

quangminh0931

quangminh0931

Đăng ký: 06-12-2021
Offline Đăng nhập: 08-01-2022 - 09:42
-----

$ u_{n+1} =\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{1-\sqrt{1-u_{n}^{2}}}$

07-01-2022 - 21:38

cho dãy số ( un ) thỏa mãn : $\left\{\begin{matrix} u_{1}^{}=\frac{\sqrt{2}}{2} & & \\ u_{n+1} =\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{1-\sqrt{1-u_{n}^{2}}} &\forall n\geq 1 & \end{matrix}\right.$

xác định công thức số hạng tổng quát của (un )


giải phương trình lượng giác

08-12-2021 - 08:11

$2sin(x+\frac{\Pi }{4})(sin4x-cos2x)=sin6x+sin2x$


$2sin(x+\frac{\Pi }{4})(sin4x-cos2x)=sin6x+sin2x$

06-12-2021 - 21:55

$2sin(x+\frac{\Pi }{4})(sin4x-cos2x)=sin6x+sin2x$