Đến nội dung


Couer

Đăng ký: 12-01-2022
Offline Đăng nhập: 13-01-2022 - 16:07
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho ví dụ về một không gian con W nằm trong $M_2(R)$ có số chiều bằng 3

12-01-2022 - 22:46

Cho ví dụ về một không gian con W nằm trong M2(R) có số chiều bằng 3. Xác định một cơ sở của W và tọa độ của một vector cụ thể nằm trong W với cơ sở vừa xác định.