Đến nội dung

duy030408

duy030408

Đăng ký: 24-10-2022
Offline Đăng nhập: 02-12-2023 - 16:54
-----

Chứng minh $\sum \frac{2a^2+ab}{(a+b+\sqrt{ac})^2} \geq 1$

08-05-2023 - 18:45

Cho $a,b,c$ là các số thực dương. CMR:

$\frac{2a^2+ab}{(a+b+\sqrt{ac})^2} + \frac{2b^2+bc}{(b+c+\sqrt{ab})^2}+\frac{2c^2+ac}{(a+c+\sqrt{bc})^2}\geq 1$


$\frac{3+a}{3-a} + \frac{3+b}{3-b} + \frac{3+c}{3-c}\leq 2(...

28-02-2023 - 21:58

Cho các số thực dương $a,b,c$ thỏa mãn $a+b+c=3$

CMR :$\frac{3+a}{3-a} + \frac{3+b}{3-b} + \frac{3+c}{3-c}\leq 2(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a})$


$\frac{c}{1+ab}+\frac{b}{1+ac}+...

19-01-2023 - 15:03

Cho $a,b,c \ge 0: a^2+b^2+c^2=1$. Cm: $\frac{c}{1+ab}+\frac{b}{1+ac}+\frac{a}{1+bc} \ge 1$.


Tim GTNN,GTLN cua $Q = \sqrt{x^2 + 3} + \sqrt{y^2 + 3...

07-12-2022 - 23:15

Cho $x, y \geq 0$ thỏa mãn $x +y = 2$ . Tim GTNN,GTLN cua $Q = \sqrt{x^2 + 3} + \sqrt{y^2 + 3} + \sqrt{xy+3}$


Tìm max min của $A= x+2y$ biết $x,y \in \mathbb{Q}...

24-10-2022 - 18:29

Cho $x,y \in \mathbb{Q}$ thỏa mãn $21x^2 - 36xy + 44y^2 \le 27$.

Tìm max min của $A= x+2y$