Đến nội dung

Saturina

Saturina

Đăng ký: 24-10-2022
Offline Đăng nhập: 24-02-2024 - 16:30
***--

Chứng minh dãy hội tụ và tìm giới hạn

16-02-2024 - 09:46

File gửi kèm  baitap.png   45.23K   2 Số lần tải


Chứng minh ba điểm E, F, H thẳng hàng.

16-02-2024 - 09:43

Cho tam giác ABC nhọn có trực tâm H , nội tiếp đường tròn (O).Đường
thẳng CH cắt AB tại D . Đường thẳng qua D vuông góc với OD , cắt đường thẳng
BC tại E. Đường tròn ngoại tiếp tam giác BCH cắt đường thẳng AB tại F ( F không
trùng B ). Chứng minh ba điểm E, F, H thẳng hàng.

a) Chứng minh rằng K thuộc đường tròn đường kính BC . b) Chứng minh rằng IMC KGJ   ...

16-02-2024 - 09:41

mng ơi giải giúp em ạ

File gửi kèm  baitap.png   112.5K   2 Số lần tải


a) PS^2 = PM^2 + SM.SN b) Đường thẳng HF song song với đường thẳng AB.

16-02-2024 - 09:33

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), đường kính AD.
Trên tia đối của tia DA lấy điểm E và qua E vẽ đường thẳng vuông góc với AD cắt đường thẳng BC tại P. Từ P vẽ hai tiếp tuyến PM,PN đến (O) (M,N là các tiếp điểm và A,N nằm cùng phía so với đường thẳng BC). Đường thẳng AM cắt PE tại F. Gọi G là trung điểm của AF, đường thẳng GP cắt đường thẳng AC tại H. Gọi Q là điểm đối xứng với N qua O , từ Q vẽ đường thẳng vuông góc với ON và cắt đường thẳng MN tại S. Chứng minh rằng:
a) PS^2 = PM^2 + SM.SN
b) Đường thẳng HF song song với đường thẳng AB.

a. Chứng minh rằng P, Q, T thẳng hàng. b. Chứng minh các đường thẳng PQ, BC và AY đồng...

16-02-2024 - 09:25

Cho tam giác ABC không cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Các
tiếp tuyến tại B, C của (O) cắt nhau T, đường thẳng AT cắt lại đường tròn tại X. Gọi
Y là điểm xuyên tâm đối của X trên (O). Các đường thẳng YB, XC cắt nhau tại P,
các đường thẳng XB, YC cắt nhau tại Q.
a. Chứng minh rằng P, Q, T thẳng hàng.
b. Chứng minh các đường thẳng PQ, BC và AY đồng quy.