Đến nội dung

WannaBeMe

WannaBeMe

Đăng ký: 08-01-2023
Offline Đăng nhập: 09-10-2023 - 21:43
-----

Chứng minh $x+y=0$ với $\left(x+\sqrt{y^{2}+1...

24-05-2023 - 20:18

Cho $\left(x+\sqrt{y^{2}+1}\right)\left(y+\sqrt{x^{2}+1}\right)=1$. 

 

Chứng minh rằng $x + y=0$.


Giải hệ $\left\{\begin{matrix} &x^2+y^2+x+y=4...

10-05-2023 - 20:40

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} &x^2+y^2+x+y=4 \\ &(x+\sqrt{x+3})(y+\sqrt{y+3})=9 \end{matrix}\right.$


Tìm n lớn nhất, trong đó n là số phần tử của một tập số tự nhiên sao cho tích của 2 số...

08-01-2023 - 19:49

Đề bài: Cho $A$ là tập hợp các số nguyên không âm không lớn hơn $n$, đôi một phân biệt, thõa mãn tích của $2$ số bất kì thuộc $A$ đều là số chính phương. Hỏi tập $A$ có tối đa bao nhiêu phần tử.