Đến nội dung

Min0508

Min0508

Đăng ký: 02-03-2023
Offline Đăng nhập: 18-03-2023 - 22:53
-----

Cho tập lồi đa diện $P = \{(x_1,x_2) \in \mathbb{R}^...

18-03-2023 - 22:49

Cho tập lồi đa diện $P = \{(x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x_1, x_2 \le 1\}$. Viết tập P dưới dạng bao lồi của hữu hạn điểm.


Cho ví dụ một bài toán tối ưu có chặn dưới lớn nhất của hàm mục tiêu trên tập phương án...

02-03-2023 - 12:43

Cho ví dụ một bài toán tối ưu có chặn dưới lớn nhất của hàm mục tiêu trên tập phương án là hữu hạn, tập phương án khác rỗng nhưng bài toán đó vô nghiệm.