Đến nội dung

Retaw

Retaw

Đăng ký: 24-03-2023
Offline Đăng nhập: 15-05-2024 - 10:48
-----

Chứng minh công thức đạo hàm của các hàm sơ cấp

21-05-2023 - 18:56

<p>https://drive.google...sp=drivesdk</p>

Chứng minh $A'$ nằm ngoài vòng tròn biết $\angle BAC >...

24-03-2023 - 09:30

Cho 3 điểm $A,B,C$ phân biệt nằm trên đường tròn cho $A'$ nằm cùng phía với $A$ trong mặt phẳng có bờ là $B,C$ và $\angle BAC > \angle BA'C$. Chứng minh $A'$ nằm ngoài vòng tròn