Đến nội dung

chotoiditheo

chotoiditheo

Đăng ký: 11-06-2023
Offline Đăng nhập: 25-08-2023 - 12:45
-----

#740975 Tìm $x,y$ là 2 số nguyên dương biết $x^3-y^3 = xy + 61$

Gửi bởi chotoiditheo trong 09-08-2023 - 15:28

Tìm $x,y$ là 2 số nguyên dương thỏa mãn $$x^3-y^3 = xy + 61$$
#740774 Hỏi có bao nhiêu tập con gồm 4 phần tử sao cho tổng cả 4 phần tử đấy chia hết...

Gửi bởi chotoiditheo trong 27-07-2023 - 22:11

Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Hỏi có bao nhiêu tập con gồm 4 phần tử sao cho tổng cả 4 phần tử đấy chia hết cho 9?