Đến nội dung

Toi yeu Toan hocc

Toi yeu Toan hocc

Đăng ký: 18-08-2023
Offline Đăng nhập: 10-11-2023 - 14:30
-----

$(2^{y}+3^{y})^{x}+4x^{2}\leq 20 + (2^{x}+3^{x})^{y}- 9y^{2}$

05-11-2023 - 00:44

có bao nhiêu cặp nghiệm nguyên $(x,y)$ thỏa mãn: $(2^{y}+3^{y})^{x}+4x^{2}\leq 20 + (2^{x}+3^{x})^{y}- 9y^{2}$


$\begin{vmatrix} x & 2 & ... & n\\ 1& x & ......

24-10-2023 - 10:27

a) $\begin{vmatrix} x & 2 & 3 & ... & n\\ 1& x & 3 & ... & n\\ 1 & 2 & x &... & n\\ ... & ... & ... & ... & \\ 1 & 2 & 3 & ... & x \end{vmatrix}$

 

 

b)$\begin{vmatrix} x_{1} & a_{2} & a_{3} & ... & a_{n}\\ a_{1} & x_{2} & a_{3} & ... & a_{n}\\ a_{1} & a_{2} & x_{3} & ... & a_{n}\\ ... & ... & ... & ... & ...\\ a_{1} & a_{2} & a_{3} & ... & x_{n} \end{vmatrix}$


Cho ${n}$ là số nguyên dương và ${m}$ là số ngu...

24-10-2023 - 05:16

Cho ${n}$ là số nguyên dương và ${m}$ là số nguyên không âm, $m\leq n$. Chứng minh rằng:

$\sum_{n_{1}+n_{2}+n_{3}={m}}C_{n}^{n_{1}}C_{n}^{n_{2}}C_{n}^{n_{3}}=C_{3n}^{m}$


Một tam giác được gọi là nội tiếp một hypebol nếu các dỉnh của nó nằm trên hypebol

24-10-2023 - 05:09

Một tam giác được gọi là nội tiếp một hypebol nếu các dỉnh của nó nằm trên hypebol. Tìm quỹ tích trực tâm của các tam giác nội tiếp trong một hình hypebol vuông (tức hypebol có độ dài trục thực và trục ảo bằng nhau) cho trước.

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x\...

08-10-2023 - 00:02

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x\geq y^{2}-4y+5 & \\ log_{x+1}(4y^{2}-12y+9)=\frac{x^{2}+2x+10}{y-9}& \\ y> \frac{3}{2}& \end{matrix}\right.$