Đến nội dung

taminhkhue111911

taminhkhue111911

Đăng ký: 24-08-2023
Offline Đăng nhập: 10-04-2024 - 22:56
-----

Cho hai đường tròn tâm O bán kính r và tâm O' bán kính R' cắt nhau tại hai điểm...

26-09-2023 - 18:42

Câu 3 (3 điểm). Cho hai đường tròn (O;R) và (Ơ;R') cắt nhau tại hai điểm A và B
(R>R' và O, O thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB ). Đường thẳng A0 cắt
(O) và (O') lần lượt tại C và M, đường thẳng Ao
O' cắt (O) và (O') lần lượt tại N
và D (C, D, M, N khác A). Gọi K là trung điểm của CD; H là giao điểm của CN
và DM.
a) Chứng minh rằng năm điểm M, N, O, K, B cùng thuộc một đường tròn.
b) Gọi (I) là đường tròn ngoại tiếp tam giác HCD; E là điểm đối xứng của C qua
B; P là giao điểm của AE và HD; F là giao điểm của BH với (I)(F khác
H); Q là giao điểm của CF với BP. Chứng minh rằng BP = BQ.

c) Gọi S và T lần lượt là giao điểm của (I) và BP. Chứng minh rằng B là trung
điểm của TS.

Cho tam giác nhọn $ABC$ ($AB<AC$) có các đường cao $AD, BE...

11-09-2023 - 21:58

Cho tam giác nhọn $ABC$ ($AB<AC$) có các đường cao $AD, BE,CF$ đồng quy tại $H$. Gọi $K$ là trung điểm của đoạn $AH$
1. CM $DEKF$ là tg nội tiếp đường tròn, gọi đường tròn đó là $(S)$
2.Gọi $P, Q$ lần lượt là trung điểm $EF, BC$. Cm $AD$ là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác $HPQ$
3.Gọi $M,N$ lần lượt là giao điểm của $(S)$ với các đoạn thẳng $BH,CH$. Tiếp tuyến tại $D$ của dt $(S)$ cắt $MN$ tại $T$. $X,Y$ là giao điểm của $(S)$ với đường tròn ngoại tiếp tam giác $BHC$. Cm $T,X,Y$ thẳng hàng