Đến nội dung

MPU

MPU

Đăng ký: 14-09-2023
Offline Đăng nhập: 16-03-2024 - 19:14
-----

Trong chủ đề: Chứng minh rằng $ABC$ là tam giác đều

18-02-2024 - 10:14

Vì $AD=AP \Leftrightarrow \widehat{AQP}=\widehat{AQD}$
Vì $AQ=PQ\Leftrightarrow \widehat{APQ}= \frac{180-\widehat{AQP}}{2}$
Vì $AQ=DQ\Leftrightarrow \widehat{DAQ}=\frac{180-\widehat{AQD}}{2}$
Do đó $\widehat{APQ}=\widehat{DAQ} \Rightarrow DA$ là tiếp tuyến tại $A$ của $(c)$.


Trong chủ đề: Tìm min của $P=3a+ab+abc$

29-11-2023 - 23:29

Còn đây là đáp án trong đề Cầu Giấy. :)
Ta có: $P=a(3+b)+abc\leq \frac{(a+3+b)^2}{4}+abc=\frac{(7-c)^2}{4}+abc$
$\Rightarrow P\leq \frac{c^2+2(2ab-7)c+49}{4}=\frac{f(c)}{4}$
Khi đó $f(c)$ là một hàm số bậc hai với hệ số dương. Dễ dàng chứng minh với $c\in \left [ 0 ;4\right ]$ thì $maxf(c)=max\left \{ f(0);f(4) \right \}$
Ta có $f(0)=49$ và $f(4)=9+8ab\leq 9+2(a+b)^2=9+2(4-c)^2\leq 41$
$\Rightarrow maxf(c)=max\left \{ f(0);f(4) \right \}=49$
$\Rightarrow P_{max}=\frac{49}{4}\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=\frac{7}{2}\\b=\frac{1}{2} \\c=0 \end{matrix}\right.$
P/S: Tiện bạn Bảo bạn có thể xử lí tiếp hiệu được không?