Đến nội dung

Hahahahahahahaha

Hahahahahahahaha

Đăng ký: 24-09-2023
Offline Đăng nhập: 21-04-2024 - 22:28
****-

đề thi tuyển sinh lớp 10 (toán chuyên) 23-24 Trường THPTNKTPHCM

01-04-2024 - 16:47

đề: https://ptnk.edu.vn/...n-2023-2024.pdf

 


$n$ là số chính phương.

31-03-2024 - 18:18

cho $n$ là số nguyên dương. Gỉa sử phương trình $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}+\frac{5}{\sqrt[7]{b}}=\frac{1}{n}$ có $m$ cặp nghiệm nguyên dương $(a;b)$ và $m-1$ là số chính phương. Chứng minh $n$ là số chính phương.


$\sum \frac{m+mnp}{1+mn+mnpq}\geq \frac...

27-03-2024 - 22:31

cho $m,n,p,q,r$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $mnpqr=1.$

CMR:

$\frac{m+mnp}{1+mn+mnpq}+\frac{n+npq}{1+np+npqr}+\frac{p+pqr}{1+pq+pqrm}+\frac{q+qrm}{1+qr+qrmn}+\frac{r+rmn}{1+rm+rmnp}\geq \frac{10}{3}$


$\sum 3\sqrt{tan\frac{A}{2}.tan\frac...

22-03-2024 - 22:14

Chứng minh rằng trong mọi tam giác $ABC$ ta có:
$3\sqrt{tan\frac{A}{2}.tan\frac{B}{2}}+4\sqrt{tan\frac{B}{2}.tan\frac{C}{2}}+5\sqrt{tan\frac{C}{2}.tan\frac{A}{2}}\leq 5\sqrt{2}$
 


$3\sqrt{cosA}+4\sqrt{cosB}+5\sqrt{cosC...

22-03-2024 - 22:05

CMR trong mọi tam giác $ABC$ ta có: 

$3\sqrt{cosA}+4\sqrt{cosB}+5\sqrt{cosC}\leq 5\sqrt{2}.\sqrt{1+\frac{r}{R}}$