Đến nội dung


Soulmaster

Đăng ký: 18-06-2008
Offline Đăng nhập: 16-01-2013 - 00:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

TST Nghệ An

17-08-2009 - 21:39

Gọi S là tập hợp các số nguyên dương đồng thời thỏa mãn 2 đk sau:
1,Tồn tại 2 phần tử $x,y \in S$ sao cho $(x,y)=1$
2,Với bất kì $a,b\in S $thì $a+b \in S$.
Gọi T là tập hợp tất cacr các số nguyên dương ko phụ thuộc S.CM: rằng số phần tử của T hữu hạn và ko nhỏ hơn $\sqrt{s(T)}$, trong đó s(T) là tổng các phần tử của tập T(Nếu T=rỗng thì s(T)=0)

lạ

24-07-2009 - 22:30

Cho a,b,c>=0.Thỏa a+b+c=3.Tim` max,min
$b^{c^{a}}+a^{b^{c}}+c^{a^{b}}$