Đến nội dung


yscope

Đăng ký: 20-09-2010
Offline Đăng nhập: 10-11-2012 - 22:12
-----

Chủ đề của tôi gửi

BĐT 3 biến hoán vị

18-05-2011 - 13:12

cho a,b,c la các số thực dương thỏa a+b+c=3. Cmr:
$\dfrac{{{a^2}b}}{{2a + b}} + \dfrac{{{b^2}c}}{{2b + c}} + \dfrac{{{c^2}a}}{{2c + a}} \le \dfrac{3}{2}$

Giúp mình giải pt này với

09-05-2011 - 15:45

$ \sqrt{2} sin \left(2x + \dfrac{ \pi }{4} \right)= 3sinx +cosx + 2$

cho minh hoi bai bdt nay nhe

05-05-2011 - 10:47

cho $a,b,c >0$ thỏa $a+b+c = 1$ cmr:
$\dfrac{ bc}{\sqrt{a+bc}} + \dfrac{ca}{\sqrt{b+ca}} + \dfrac{ ab}\sqrt{c+ab}} \leq \dfrac{1}{2}$