Đến nội dung


kingsaha

Đăng ký: 05-04-2011
Offline Đăng nhập: 11-03-2012 - 08:33
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{{a^2 b^2 c^2 }}{{a^2 + b^2 + c^2 }} \le 6R^3 r$

11-03-2012 - 08:33

Cho tam giác ABC có a,b,c lần lượt la độ dài 3 cạnh BC, AC, AB và R,r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC. Cmr:

\[
\frac{{a^2 b^2 c^2 }}{{a^2 + b^2 + c^2 }} \le 6R^3 r
\]

Chú ý hơn cách đặt tiêu đề.

Bất đẳng thức

23-10-2011 - 11:13

1/ Cmr voi moi so thuc w,x,y,z ta co :

\[
\sqrt[3]{{w^3 + x^3 + y^3 + z^3 }} \le \sqrt {w^2 + x^2 + y^2 + z^2 }
\]
2/ Cho a,b,c>0 Cmr :

\[
\dfrac{{a(3a - b)}}{{c(a + b)}} + \dfrac{{b(3b - c)}}{{a(b + c)}} + \dfrac{{c(3c - a)}}{{b(c + a)}} \le \dfrac{{a^3 + b^3 + c^3 }}{{abc}}
\]

Giải hệ $$x^3 = 3x - 12y + 50........$$

23-10-2011 - 10:49

Giải hệ phương trình:
$\left\{ \begin{array}{l}
x^3 = 3x - 12y + 50 \\
y^3 = 12y + 3z - 2 \\
z^3 = 27z + 27x \\
\end{array} \right.$

Tìm min

19-10-2011 - 17:52

Cho a,b,c > 0 va a+b+c=3 Tim GTNN cua:\[

A = \dfrac{a}{{\sqrt b }} + \dfrac{b}{{\sqrt c }} + \dfrac{c}{{\sqrt a }}
\]

Bất Đẳng Thức 9

20-09-2011 - 19:51

Cho x,y,z > 0 .CMR:

\[
\sqrt {x^2 + xy + y^2 } + \sqrt {y^2 + yz + z^2 } + \sqrt {z^2 + xz + x^2 } \ge \sqrt 3 \left( {x + y + z} \right)
\]
:-B