Đến nội dung


PRONOOBCHICKENHANDSOME

Đăng ký: 21-06-2011
Offline Đăng nhập: 05-05-2016 - 17:42
***--

Chủ đề của tôi gửi

$ \sum_{x,y,z} x^2 \geq 4 \sum_{x,y,z} x^2y^2...

10-06-2014 - 01:55

Cho x,y,z là 3 số thực dương thỏa mãn: $x^2+y^2+z^2+2xyz=1$

Chứng minh rằng:

$x^2+y^2+z^2 \geq 4(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)$

 

 


Tính xác suất .

25-09-2013 - 23:30

Lấy 3 điểm bất kỳ trên 1 đường tròn . Tính xác suất để tam giác tạo thành từ 3 điểm đó là 1 tam giác nhọn . 


$x^2 - [x]x=84,25$

23-09-2013 - 19:52

Trong khoảng $[0;100]$ , có bao nhiêu giá trị của x thoả mãn : 

$x^2-[x]x=84,25$


Tìm nguyên hàm

31-07-2013 - 23:02

Hãy tìm nguyên hàm : 

$I= \int \frac{\sin x \cos 2x}{\cos 5x} dx$


$f(mn) = f(m) + f(n)$

14-05-2013 - 20:09

Xét $f: \mathbb{N}^{+} \to \mathbb{R}$ tăng thoả mãn : 

$f(mn) = f(m) + f(n)$ $\forall m,n \in \mathbb{N}^{+}$

 

Chứng minh rằng tồn tại $a>1$ sao cho : $f(n) \equiv \log_{a}n$