Đến nội dung


anhuyen2000

Đăng ký: 23-08-2011
Offline Đăng nhập: 13-02-2017 - 16:20
*----

Chủ đề của tôi gửi

tứ diện ABCD, P bất kì tìm min f(x)

13-02-2017 - 16:19

Cho tứ diện ABCD có BC=DA=a; CA=DB=b, và $AB.DC=c^{2}$. P là điểm bất kì. Tìm GTNN của biểu thức f(p)= PA+ PB+ PC+ PD


Hãy tính A= $(\frac{z1}{z2})^{4}+(\frac...

30-11-2016 - 20:30

Cho các số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn: $\left | z_{1}-z_{2} \right |=\left | z_{1} \right |=\left | z_{2} \right |$>0. Hãy tính: A= $(\frac{z_{1}}{z_{2}})^{4}+(\frac{z_{2}}{z_{1}})^{4}$


Tính: $S= (3+\frac{1}{3})^{2}+(3^{2}+...

17-07-2016 - 08:04

Tính tổng sau: $S= (3+\frac{1}{3})^{2}+(3^{2}+\frac{1}{3^{2}})^{2}+...+(3^{n}+\frac{1}{3^{n}})^{2}$


chứng minh một hệ thức lượng giác

17-03-2016 - 20:20

chứng minh hệ thức sau: $\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}cosx}}}=cos\frac{x}{8}$ với $0< x< \frac{\pi }{2}$


Chứng minh rằng: $\frac{aA+bB+cC}{a+b+c}\geq \f...

17-01-2016 - 10:23

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: $\frac{aA+bB+cC}{a+b+c}\geq \frac{\pi }{3}$