Đến nội dung


T M

Đăng ký: 19-11-2011
Offline Đăng nhập: 09-07-2014 - 12:58
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi HSG tỉnh Yên Bái và TST

23-10-2013 - 18:28

phải là $2^x=(y+1)^2-65$ chứ

 

sai rồi $x=10,y=32$ là nghiệm đó

 

Mình nhầm, sửa lại một chút, tưởng bài này ngon :P

 

Phương trình tương đương $$2^x+65=(y+1)^2$$

 

+ Nếu $(y+1)^2 \equiv 0 (\mod 2)$ thì phương trình vô nghiệm.

+ Nếu $(y+1)^2 \not\equiv 0 (\mod 2)$ thì đặt $t=y+1$, và $ t^2 \not\equiv 0(\mod 2)$.

Viết lại phương trình dưới dạng $$2^x+65=t^2$$

 

Vì $t^2 \equiv 1;4 (\mod 5)$ nên $2^x \equiv 1;4 (\mod 5)$. Tính $2^1;2^2;...$ thì suy ra $2^x \equiv 1;4 (\mod 5)$ suy ra $x \equiv 0;2 (\mod 4)$.

 

Nên $x$ chẵn. Suy ra $$\left (2^{\frac{x}{2}}-t \right) \left (2^{\frac{x}{2}} +t \right) =-65$$

 

Dễ có $-65=-65.1=-5.13$. Vì $t;x>0$. Đến đây giải hệ là được.


Trong chủ đề: Đề thi HSG tỉnh Yên Bái và TST

23-10-2013 - 17:41

 

 

 

Câu 4 (3 điểm)

Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x,y)$ thỏa mãn $2^{x}-y^{2}-2y+64=0$

 

 

 

 

Câu 4: Phương trình tương đương $$2^{x}=(y+1)^2+63$$

Dễ thấy $2|2^{x}$ với nguyên dương và $(y+1)^2+63 \not\equiv 0 (\mod 2)$. Suy ra phương trình vô nghiệm $\blacksquare$.


Trong chủ đề: Đề thi HSG tỉnh Yên Bái và TST

22-10-2013 - 17:48

Câu 1:(5đ)

 

Giải hệ phương trình:

 

$\left\{\begin{matrix} 11+\sqrt{3-x}+3y\sqrt{2-y}=8\sqrt{2-y}+3x\sqrt{3-x} & \\ \sqrt{x+2}+\sqrt{2-y}=x^3+y^2-2y-4 & \end{matrix}\right.$

 

Câu 2:(4đ) Cho dãy số $(x_n)$ xác định bởi

 

$\left\{\begin{matrix} x_1=\frac{1}{4} & \\ x_{n+1}=\frac{x_n}{1+2x_n+2\sqrt{x_n^2+2x_n}}, \forall n \in \mathbb{R} & \end{matrix}\right.$

 

Đặt $y_n=\sum_{n}^{k=1}x_k$. Tìm $\lim y_n$

 

 

 

Câu dãy chứng minh được $x_n \to 0$. Suy ra $\frac{\sum x_k}{n} \to 0$. :|


Trong chủ đề: Đề thi HSG tỉnh Yên Bái và TST

22-10-2013 - 15:25

 

 

 

Cậu 5: (3đ)

 

Cho 10 số nguyên dương $a_1, a_2,..... a_10$. Chứng minh rằng tồn tại các số $x_i \in \begin{bmatrix} -1;0;1 \end{bmatrix}$  không đồng thời bằng không với $i=1,2,....,10$ sao cho số $\sum_{i=1}^{10}x_ia_i \vdots 1023$

 

 

 

 

Giải.

 

Xét các số có dạng $A_j=\sum^{10}_{i=1}b_ia_i$, trong đó$b_i=\{0;1\}$, $a_i ; i= \overline{1;10}$.

Dễ thấy có $2^{10}=1024$ số như vậy. Khi đó trong các $A_j$ sẽ tồn tại $2$ số $A_k$ và $A_h$ thỏa mãn $A_k \equiv A_h (\mod 1023) \Longrightarrow A_k-A_h \equiv 0 (\mod 1023)$. Điều này chứng tỏ rằng $$\sum (b_{ki}-b_{hi})u_i \vdots 1023 ; i=\overline{1;10} ; b_{ki}=\{0;1\}$$

Đặt $b_{ki}-b_{hi}=x_i$ thì dễ thấy $x_i=\{-1;0;1\}$. Từ đó có đpcm $\blacksquare$.


Trong chủ đề: tính giá trị biểu thức $\dfrac{x^{2}+y^{2}+1}{xy}$

22-10-2013 - 06:07

Là do $Y^2+1<X^2 \Rightarrow t_2=\dfrac{Y^2+1}{X} < X$

 

Xin lỗi nhưng cho mình hỏi một tí nữa :| $1 \leq Y <X$ sao suy ra được $t_2<X$ ?