Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

I Like Tortoises

Cho mn=k với k,m,n là số nguyên dương. Chứng minh rằng Max(m+n)=k+1.
29-01-2024 - 21:32