Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

DLeek

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x²y² = 4x²y-y³-4x²+3y²-1
14-03-2024 - 21:59