Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

L_Euler

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving."
02-05-2013 - 20:29