Đến nội dung


datanhlg

Đăng ký: 09-09-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính tích phân đường $\int_{\gamma}e^{(n+1)x}cos(y^...

11-12-2014 - 23:10

Tính tích phân đường $\int_{\gamma}e^{(n+1)x}cos(y^{x})dx+e^{(n-1)x}sin(y)dy$?


Tìm vectơ x vuông góc với W và x có độ dài bằng 1?

11-12-2014 - 23:08

Trong không gian $R^{3}$ cho: $W=Span{(1,1,-1);(1,2,3);(2,3,2)}$. Tìm vectơ x vuông góc với W và x có độ dài bằng 1?


Tìm X biết $\begin{pmatrix} 3 & -1\\ 5 & -2 \end{pmatr...

21-11-2014 - 18:51

Giải phương trình ma trận: $\begin{pmatrix} 3 & -1\\ 5 & -2 \end{pmatrix}X\begin{pmatrix} 5 & 6\\ 7 & 8 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 14 & 16\\ 9 & 10 \end{pmatrix}$


Tính tổng $sin\varphi +sin2\varphi +...+sinn\varphi $?

16-10-2014 - 02:36

Tính tổng $S=sin\varphi +sin2\varphi +...+sinn\varphi $ với $\varphi \neq k2\pi $ và $k\epsilon Z$


Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không?

13-09-2014 - 18:37

Bài toán 

Hai chất điểm dao động với cùng tần số trên một đường thẳng cùng chung vị trí cân bằng. Biết rằng $4x_{1}^{2}+9x_{2}^{2}=36$ khi $x\leq 0$ và $4x_{1}^{2}+9x_{2}^{2}=64$ khi x0. Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? 

A. 5 cm
B. 2 cm
C. 4 cm
D. 7 cm