Đến nội dung


kimchitwinkle

Đăng ký: 07-08-2014
Offline Đăng nhập: 15-09-2021 - 09:31
****-

Chủ đề của tôi gửi

Cực trị hàm số

27-11-2017 - 08:50

Khảo sát min, max của $P=x^2+y^2-12x+16y$ trên miền $x^2+y^2 \leq 25$.