Đến nội dung


huyhoang3219

Đăng ký: 11-01-2022
Offline Đăng nhập: 16-01-2022 - 12:56
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{1}{\sqrt{x^6+y^2}}+\frac{1}{\sqrt{y^6+z^2}}+\frac{...

11-01-2022 - 21:10

Cho x,y,z > 0 sao cho $x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2=3z^2y^2z^2$

Chứng minh rằng $\frac{1}{\sqrt{x^6+y^2}}+\frac{1}{\sqrt{y^6+z^2}}+\frac{1}{\sqrt{z^6+y^2}}\leq \frac{3}{\sqrt{2}}$