Đến nội dung

nKthanh

nKthanh

Đăng ký: 18-03-2023
Offline Đăng nhập: 18-04-2023 - 13:38
-----

$(\frac{n+1}{n})^{n} < 1992$

15-04-2023 - 19:55

Chứng minh rằng: Với mọi số nguyên dương n, ta luôn có:

$(\frac{n+1}{n})^{n} < 1992$

 

(Dùng kiến thức toán lớp 6)


$a + ab + abc \leq 4$

18-03-2023 - 19:33

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a + b + c = 3.

Chứng minh rằng $a + ab + abc \leq 4$.