Đến nội dung

1problemperday

1problemperday

Đăng ký: 17-11-2023
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 19:44
-----

$\frac{a}{b(a+b)}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a} \geqslant \...

18-11-2023 - 21:57

$\frac{a}{b(a+b)}+\frac{b}{c(b+c)}+\frac{c}{a(c+a)} \geqslant \frac{3}{2\sqrt[3]{abc}}$
nguồn:Đổi mới và sáng tạo Bất đẳng thức AM-Gm Cauchy schwar


gõ thử latex

17-11-2023 - 18:37

$\displaystyle 1< \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1} \le 2$|
$x^2-2x+11$