Đến nội dung


Tuanbm

Đăng ký: 03-07-2007
Offline Đăng nhập: 15-11-2008 - 14:24
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài giới hạn thường gặp

05-04-2008 - 09:29

Mình có gặp 2 bài rất giống nhau là tìm lim :$ \sqrt[2]{2+ \sqrt[2]{2+ \sqrt[2]{2+...+ \sqrt[2]{2} } } } $
Bài khác thì tìm với 6, bài với 2 thì mình chỉ biết cách đưa về cos còn bài kia thì không biết, có ai giúp mình với

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long 2007-2008

24-11-2007 - 19:46

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long 2007-2008

Bài 1 (2 điểm): Giải hệ phương trình sau với ẩn số thực x,y:
$\left\{ \begin{array}{l} \dfrac{1}{{x^2 }} + \dfrac{1}{{y^2 }} = 1 \\ \sqrt {x^2 - 1} + \sqrt {y^2 - 1} = \sqrt {xy + 2} \\ \end{array} \right.$
Bài 2 (2 điểm): Cho tam giác ABC cân tại C, biết $\dfrac{{AC}}{{AB}} = k(0 < k \ne 1)$ . Vẽ các đường phân giác trong CM,AN và BP. CMR: $\dfrac{{S_{\Delta ABC} }}{{S_{\Delta MNP} }} = \left( {\sqrt k + \dfrac{1}{{\sqrt k }}} \right)^2 $
Bài 3 (1 điểm): Tìm chữ số tận cùng của tổng:
$ S = 2^1 + 3^5 + 4^9 + ... + 502^{2001} $
Bài 4 (2 điểm):Cho dãy số u(n) xác định bởi:
$\{ \begin{array}{l} u_1 = \sqrt 2 \\ u_n = \sqrt {2 + u_{n - 1} } ;n = 2,3,... \\ \end{array} \right.$
Tìm $\ {\lim }\limits_{n \to + \infty } u_n $
Bài 5 (2 điểm): Tìm hàm số f:$R \to R$ , không đồng nhất 0 thoả mãn phương trình:
f(x).f(y)=f(x-y);
Bài 6 (1 điểm).Chứng minh rằng: Trong một tam giác vuông,nếu hai đường trung tuyến thuộc hai cạnh góc vuông cắt nhau theo một góc nhọn$\alpha $ thì $cos \alpha \ge \dfrac{4}{5}$

Một bài giới hạn hay

24-11-2007 - 15:46

Cho dãy số sau
u1=sqrt(2)
u[n]=sqrt(2+u[n-1])
tìm limu[n]
(mình chưa biết gõ latex)